Velkommen til nye beboere i Søparken

Version til print (pdf 35kb)

Vi håber meget, at I vil falde godt til her i kvarteret og nyde det omliggende naturområde rigtigt meget.

Bebyggelsen og beplantningen er/skal være reguleret efter den vedlagte deklaration, som er en del af servitutterne på grundene i Søparken.
Det er af fælles interesse, at servitutterne overholdes, også ved tilbygning og nyplantning.

Antenneforening Søparken har med virkning pr. 1. januar 2018 indgået en ny kontraktaftale med Glentevejs Antennelaug ” Glenten” om levering af Radio- og TV-signaler, udbygning samt vedligeholdelse af foreningens anlæg for en afgrænset periode på 2 år, der efterfølgende kan opsiges med et varsel på 3 mdr.

Bestyrelsen vil løbende vurdere om kontrakten skal fortsætte uændret, genforhandles eller opsiges.

Beboerne i Søparken har ret til at deltage i ”Glentens” generalforsamling og her deltage i for eksp. afstemning om valg af TV-kanaler. Kanalerne udbydes i programpakker, som beboerne kan vælge i mellem.

Der henvises til hjemmesiden: Glenten.dk Glenten tilbydes også Internet og Ip-telefoni.

Vor forening har ret til  at være medlem af repræsentantskabet i Glentevejs Antennelaug med et medlem. Bestyrelsen har indstillet Peder H. Christensen, nr. 17 som vores repræsentant i ”Glenten”.

Ifølge gældende servitutter for Søparken er der tvungent medlemsskab af Antenneforeningen Søparken.

Kontingent til Antenneforeningen aftales for et år af gangen på den ordinære generalforsamling. ( kr. 50,00)

Søparkens Grundejerforening sørger for opstilling af en container til haveaffald på alle vænger to gange om året, forår & efterår. Der må kun fyldes krompostebart haveaffald i containerne.

Sække og kasser skal tømmes. Træer og buske skal skæres i stykker, så alle kan få plads til haveaffald.

Stammer, rødder og alt andet ikke-krompostebart haveaffald skal den enkelte selv sørge for bliver fjernet. Der henvises her til Odense Renovations tilbud om afhentning af ”Storskrald”

Grundejerforeningen har aftale med en entreprenør, som rydder de private vænger, når sneen ligger for højt. Starttidspunkt for snerydningen aftales alene mellem formanden og entreprenøren.

Omkostninger der er forbundet med snerydningen dækkes af grundejerforeningens vejfond. Grundejerne skal selv rydde , salte eller/og gruse fortovene.

Grundejerforeningen sørger for rensning af rendestenbrønde på de private vænger, de renses hvert 3. år næste gang 2019.

Mindre asfaltarbejder i vængerne udføres efter bestyrelses skøn og dækkes ind over vejfonden.

Kontingent til vejfonden aftales for et år af gangen på den ordinære generalforsamling.
Park- & Vej forvaltningen ved Odense Kommune sørger for renholdelse og vedligeholdelse af fortove langs stamvejen samt selve stamvejen og de omkringliggende kommunale stier, grønne områder og legepladsen.

Der er i 2002 nedsat et støjudvalg, der sammen med de øvrige grundejerforeninger langs motorvejen syd om Odense arbejder for, at støjen fra motorvejen begrænses. Gruppens formand er Erling Lund Hansen, nr.25.

Det er ikke tvunget at være medlem af grundejerforeningen, men der er solidarisk kutyme for, at være med.

Årskontigentet er i 2017 kr. 200,00
Der betales særskilt kontingent til vejfonden, når der er behov for dette (senest i 2017 kr. 150,00).

Der afholdes generalforsamling i begge foreninger i løbet af første kvartal.
Forslag, som ønskes bragt til afstemning, skal være formanden i hænde senest 1. december.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen