Kategoriarkiv: Generalforsamling

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN D. 23. MARTS 2017 Antenneforeningen

Referat fra den ordinære generalforsamling torsdag den 23. marts 2017: Inden generalforsamlingen kunne tage sin begyndelse summerede formanden op på de indlæg der forud herfor var fra repræsentanterne fra henholdsvis YouSee, Energi Fyn/Waoo og Glenten. Indlæggene fra YouSee og Energi … Læs resten

Udgivet i Antenneforening, Generalforsamling, Nyt om foreningen | Kommentarer lukket til REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN D. 23. MARTS 2017 Antenneforeningen

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN D. 23. MARTS 2017 Grundejerforeningen

Referat fra den ordinære generalforsamling torsdag den 23. marts 2017: Inden generalforsamlingen kunne tage sin begyndelse bød formanden de fremmødte velkommen til generalforsamlingen samt en særlig velkomst til de mange nye beboere i Søparken og til de af de ”gamle” … Læs resten

Udgivet i Generalforsamling, Nyt om foreningen | Kommentarer lukket til REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN D. 23. MARTS 2017 Grundejerforeningen

Generalforsamling i grundejer og antenneforeningen Søparken

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Torsdag den 23. marts 2017 kl. 19.30      Hjallese Forsamlingshus, Hjallesegade 31                   Dagsorden i henhold til vedtægterne: Valg af dirigent (Formanden stiller forslag) Årsberetning Regnskabsaflæggelse Indkomne forslag Valg af bestyrelsesmedlemmer samt … Læs resten

Udgivet i Generalforsamling | Kommentarer lukket til Generalforsamling i grundejer og antenneforeningen Søparken

Generalforsamling referat 2016

Referat fra den ordinære generalforsamling Onsdag den 27. Januar 2016: Dagsorden i henhold til vedtægterne.  Pkt. 1: Valg af dirigent Formanden foreslog, at vi valgte den samme dirigent som ved den forud for  afviklede generalforsamling i Antenneforeningen. Forslaget blev vedtaget og Erling Lund-Hansen, nr. 25 modtog genvalg og gik straks til dagsordenen  Pkt. 2: Formandens beretning om foreningens virke i der forløbne år. Formanden meldte straks ud med, at give et overblik over: a. Containerservice for haveaffald i det forløbne år. Der var i 2015 afhentet 22,6 tons haveaffald, lidt mindre end i 2014 hvor der  blev afhentet 24,0 tons. Stadig betydelige mængder. Det var også konstateret at, der i 2015 intet ”ulovligt” affald var i containerne. Containerservicen i 2016 vil finde sted i weekenden uge 15 & uge 43. Containerne vil blive anbragt ud for: Ulige numre: 11 – 51 – 85 – 117 – 147       Lige numre: 10 – 46 – 82 – 118 b. Rensning af regnvandsbrøndene vil ske igen i dette forår. I 2014 blev det konstateret, at der var ”Byggeaffald/Cement” i nogle af brøndene, hvis dette atter er tilfældet i år påhviler det den enkelte matrikelejer  selv, at rense den/de pågældende brønde. c. Odense Fjernvarme har i løbet af 2015 installeret omløbs-ventiler i bunden af de fleste vænger. Dette er sket for, at optimere fremløbet af det varme vand til de enkelte ejendomme. d. Grønne områder Odense Kommune/Park & Vej har i foråret og i efteråret 2015 sammen med et udvalg fra bestyrelsen igen været på ”inspektion” i og omkring Søparken. Der er i 2015 fjernet resten af hegnet i første vænge, udskiftet bænke og en enkelt ny dobbeltbænk er sat op på den ”gamle boldbane” ned imod åen. Grundejere mod syd fremførte, at stien ud imod marken og skoven ikke er farbar for cykler og gående i vinterperioden (november-april)  Dette problem vil bestyrelsen forelægge Odense Kommune Vej & Park. Græsslåningen af samme sti kunne også være bedre, blev det også fremført.  1/5 e. ”Ulovligt” parkerede biler og trailere har været et tilbagevende problem i 2015. Foreningen har ingen lovhjelm til, at skride ind overfor ”synderne”. Det er op til de enkelte grundejere, at leve op til de gældende deklarationer. Pendlere er et problem, men de parkerer ikke ulovligt på stamvejen.  I vængerne er det til gene for beboerne, der i påkommende tilfælde selv må  gøre den enkelte billist opmærksom på deklarationerne i Søparken, men det har ingen opsættende virkning. f. Nabo Hjælp Henrik Mørup-Petersen havde henvisende til fremsendte brev og de vedlagte formularer fra Det  Kriminalpræventive Råd & Tryg Fonden, et indlæg omkring denne fælles-opgave. Foreningen kan alene kun påtage sig, at opsætte skilte med Nabo-Hjælp ! Tilmelding til ”VÆR MED I NABOHJÆLP” er en opgave for den enkelte! Det er vigtigt og det kan anbefales at, man samler sig i grupper af 6-8 grundejere og tilmelder sig samtidigt! Bodil Dræby opfordrede til, at medlemmerne også benyttede foreningens  Facebook side som kommunikationsmiddel. (Kan du ikke finde fremsendte brev, formular samt vilkår og betingelser for Nabohjælp, kontakt da venligst sekretæren og få sendt et nyt sæt.) Mange øvrige og gode præventive råd blev givet fra flere sider i salen. Blandt andet det, at få installeret et alarmanlæg i huset, hvis man ikke har det. Bestyrelsen påtog sig den opgave, at kontakte 2 alarmselskaber for, at få et  tilbud frem til den enkelte grundejer med henvisning til mængden af  og muligheden for mange nye installationer g. Belysning på private fællesveje Som det fremgår af den enkelte grundejers Ejendoms-skattekort bliver der i 2016 opkrævet betaling for gadebelysning på baggrund af, at der i 2011 var  et flertal i byrådet for, at indføre brugerbetaling for belysning på private fællesveje.  Denne beslutning ser nu ud til, at blive trukket tilbage da der ifølge FS den  16. januar 2016 er et nyt flertal for, at afskaffe ordningen igen.  Omkostningerne ved hele denne proces beløber sig til 8 mill.kr. Om opkrævningen bliver effektueret i 2016 er et uafklaret spørgsmål.               h. Utilfredshed fra medlemmer uden adgang til elektronisk post. Deltagere i generalforsamlingen udtrykte utilfredshed med, at medlemmer uden adgang til elektronisk post tilsyneladende ikke fik bestyrelsens informationer i samme omfang som medlemmer med  adgang til PC eller Tablet. Formanden henstiller til sekretariatet, at dette skal der rettes op på fremover.                2/5 i.”Hunde-luftere”  blev fra salen henstillet til, at medbringer de fornødne plastposer og tage de brugte med hjem igen og ikke ”tabe” dem i området.  j. Belysning af stien mod nord/motorvejen  Bestyrelsen vil på foranledning af henvendelse fra beboere som benytter denne del af vort stinet som adgangsvej til og fra skole samt arbejde, ansøge Energi Fyn om, at etablere belysning på stien snarest muligt.    Vi ser frem til, at dette kan ske inden årets mørke tid begynder igen. k. Afmærkninger på stolper Bestyrelsen vil selv foranledige, at reflekserne på stolperne ved ind/udkørsel til ovennævnte sti bliver bedre  l. Vedligeholdelse af asfaltbelægningen i vængerne. Asfaltbelægningen på vængerne vil blive gennemgået i dette forår for, at udpege de steder som trænger til reparation. Henrik Mørup-Petersen påtager sig denne opgave og indhenter de bedst mulige tilbud og arbejdet sættes i gang af bestyrelsen. Fra salen var der i denne forbindelse forslag om, at hæve indbetalingen til Vejfonden betydeligt, da man måtte kunne forvente stigende omkostninger til vedligeholdelse af belægningen som stammer fra sidst i 60erne. Evt. hel ny belægning på vængerne kan og må foreningen ikke påtage sig. Det vil blive en kommunal opgave, men med ”brugerbetaling” opkrævet via ejendomsskatterne. m. Støjgruppens arbejde Erling Lund-Hansen (ELH) som sammen med Peder H. Christensen er foreningens repræsentanter i Støjgruppen ved Den Fynske Motorvej syd om Odense havde et interessant indlæg omkring det arbejde som støjgruppen havde udført i 2015. Støjgruppen består af 14 grundejer- og beboerforeninger. Vedhæftet finde du kopi af det indlæg som ELH havde på generalforsamlingen samt kopi af et brev fra Odense Kommune underskrevet af Borgmester Anker Boye & Rådmand Jane Jegind til Transport- og bygningsminister Hans Chr. Schmidt samt svarskrivelse fra samme. ELH vil søge at påvirke, at mødet med transportministeren bliver et åbent møde, f.eks. på Hotel Scandic. Byrådspolitiker i Odense Kommune bakker fuldt op om støjgruppens arbejde. 3/5 Pkt. 3: Aflæggelse af regnskab for det forløbne år med revisor påtegning.  Foreningen kasserer Bodil Dræby, nr. 157 henviste til omdelte regnskab og udtrykte sin ”glæde” over, at alle medlemmer havde indbetalt deres kontingent, allerede inden den 1. september (forfaldsdato 1. marts) og bekræftede samtidigt, at alle i Søparken havde indbetalt til Antenneforeningen og Vejfonden medens 5 grundejere ikke ønskede, at betale til Grundejerforeningen. Der blev tidligere på generalforsamlingen fra formanens side appelleret til, at de pågældende genovervejer sin beslutning, ikke mindst i betragtning af det arbejde som foreningen udfører ud over vores Containerservice.  Grundejerforeningens resultat for 2015 udgør et overskud på kr. 13.076,96 Egenkapitalen pr. 31. december 2015 andrager kr. 73.746,18  hvoraf kr. 29.423,50 er øremærker Sne- og Vejfond.     Pkt. 4: Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer 1. Afstemning om bestyrelsen forslag til nye vedtægter. 2. Bestyrelsen fremsætter forslag til afstemning om indkøb af standere mv.       til skiltning om Nabohjælp. Ad 1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer/nye vedtægter  blev motiveret af  foreningens næstformand Peder H. Christensen, nr. 17. De fremmødte havde umiddelbart ingen spørgsmål til det fremsendte forslag, hvorimod bestyrelsen den 22. Januar 2016 havde modtaget et forslag fra et medlem om en tilføjelse til § 11: ”Det påhviler hverken foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, nogen personlig hæftelse for forpligtelser, som påhviler foreningen. Foreningen hæfter alene med sin formue.” Bestyrelsens forslag kom således alene til afstemning, idet det fremsendte forslag ikke kunne komme i betragtning på grund af dato for modtagelsen. Bestyrelsen vil overveje, at bringe forslaget frem som ændringsforslag ved næste ordinære generalforsamling. Stemmesedler og fuldmagter blev optalt. Resultat: Ja-stemmer= 101 – Nej-stemmer = 3 – Blanc= 0 – Ugyldig = 1 Dirigenten kunne således meddele: Forslaget vedtaget Ad 2. Bestyrelsen forslag om indkøb og montering af skilte til Nabo Hjælp Henrik Mørup-Petersen fremlagde bestyrelsen forslag om indkøb af 11 sæt skilte. Anslået pris incl. montering er kr. 13.000,00 som grundejerforeningen betaler. Forslaget blev vedtaget med et overvældende flertal. Bestyrelsen går straks i gang med, at fremskaffe de fornødne materialer og laver aftale om monteringen.        4/5 Pkt. 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen På valg var: Bodil Dræby nr. 157 og Henrik Mørup-Petersen, nr. 88 Begge blev genvalgt. På valg som suppleanter var: Lars Ulrick Petersen, nr. 21 og Svend Aage Hansen, nr. 92 Begge blev genvalgt. Pkt. 6: Valg af revisor og suppleant for denne På valg som revisor var: Erling Lund-Hansen, nr. 25 Genvalgt På valg som revisorsuppleant var: Hans Fuglgaard, nr. 97 Genvalgt        Pkt. 7: Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår. Bestyrelsen havde fremsat forslag om kontingent for 2016 som følger: Grundejerforeningen kr. 175,00 Vejfond: kr. 150,00 Begge forslag blev vedtaget. Pkt. 8: Eventuelt Der var ingen indlæg under dette punkt, hvorfor formanden gav ordet til dirigenten som afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.    Odense, den 30. Januar 2016   ________________________            ________________________________      _______________________ Gunnar V. Juul, referent                  Erling Lund-Hansen, dirigent               Leo Borre, formand   ____________________________            __________________________________           ____________________________         Peder H. Christensen                           Bodil Dræby      Henrik Mørup-Petersen  Referatet er elekronisk godkendt af bestyrelse og dirigent. Underskrives ved førstkommende bestyrelsesmøde.  N.B. Antenneforeningen Søparken Formanden havde hos  Teleselskabet evercall indhentet ny forbedret aftale  for medlemmer af antenneforeningen.  Søparkens Telefoni Disse tilbud var fremlagt på generalforsamlingen, men for dem der ikke var tilstede  eller ikke fik et eksemplar med hjem vedhæftes disse som bilag.                                                  5/5

Udgivet i Generalforsamling, Nyt om foreningen | Kommentarer lukket til Generalforsamling referat 2016